You are here:   def
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מודול הגדרה וניהול יעדים
מודול המאפשר קביעה של יעדים לתפקיד על בסיס האסטרטגיה העסקית, מעקב אחר התנהגותם ומעקב אחר ההישגים של העובדים והמנהלים המאיישים את התפקידים הללו.