You are here:   eval
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מודול הערכת ביצועים
מודול זה מאפשר ניהול הערכות עובדים והערכות ביצועים ע"י משובים דינאמיים בהתאם לתחומי האחריות והתהליכים אותם מנהל בעל התפקיד ולמרכיבי התפקיד. שאלון הערכת הביצועים (המכונה שאלון נעה) הוא דינמי, דהיינו מתבסס על חקר העיסוק ומשתנה בהתאם לשינויים האסטרטגיים והמבניים שעובר הארגון ולכן הוא תומך בהטמעת שינויים ארגוניים. ניהול מעקב אחר ציוני הערכה שקיבל כל עובד מהמעריכים השונים (המערכת תומכת גם בהערכה 360) ע"פ אותם קריטריונים שנמדדו בשלבי הגיוס והמיון במודול המיון. המערכת מאפשרת השוואה בין הערכת ביצועים של עובד לעובד האידיאלי, לעובדים האחרים ולו עצמו לאורך ציר הזמן.