You are here:   services
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מבין לקוחותינו
 • בנק הפועלים
 • קרן קימת לישראל
 • עירית ירושלים
 • קונצרן שפיים
 • בנק המזרחי
 • משרד התמ"ת – האגף להכשרה מקצועית
 •  בזק
 • nds

   


 •  

  Minimize
  השירותים לדרג האסטרטגי
  1. ניהול כלכלי של הון האנושי – יכולת לזהות עסקאות כדאיות ולא כדאיות כלכלית עם עובדים.
  2. שותפות אסטרטגית - סיוע להנהלה בהכוונת הארגון להשגת היעדים העסקיים שנקבעו.
  3. יעילות ארגונית – חישוב העלות האופטימלית הנדרשת להשגת היעדים.
  4. הוגנות ארגונית – חישוב וזיהוי המצבים שבהם קיימת סכנה לתחושת חוסר הוגנות שתפגע במוטיבציה, תיצור סיכונים ותקשה על שימור העובדים.
  5. ניהול סיכונים – זיהוי עובדים בעלי מוטיבציה לסיכון הארגון
  6. אבחון ארגוני – זיהוי ליקויים מבניים בחברה.