You are here:   ana
Register   |  Login

 

Minimize
מערכת נעה - מערכת לניהול עיסקי של משאבי אנוש --------- האתר עבור המומחים לשיפור ביצועים

 

Minimize
מודול הנעת עובדים, עיצוב מערכת השכר והמלצת שכר ותנאים
על פי מודול מוטיבציוני. המודול Benchmark מודול המאפשר דירוג תקף של תפקידים מאפשר חישוב הערכת שכר על פי פרמטרים שונים,כמו למשל: הדירוג והדרגה שנקבעו ושכר השוק. המודול מאפשר הערכת הכדאיות הכלכלית של העסקת עובד בתפקיד